Consultant: +84-937 44 55 77
Info: 098 44 55505
support@eb5Life.com

Our Partners / Đối tác của EB5 Life

Là những Nhà Phát triển Dự án trên thế giới.

Our Partners / Đối tác của EB5 Life

//
Comment1

Công ty TNHH EB5 Life do người Việt ở nước ngoài quản lý, vì thế chúng tôi có nhiều mối quan hệ với những công ty dự án và các chương trình phát triển như EB-5 (đầu tư lấy thẻ xanh), L-1A (doanh nhân nước ngoài đầu tư trực tiếp vào Mỹ – Intracompany Transferee Executive or Manager), H-2B (việc làm ngắn hạn tại Mỹ – Temporary Non-Agricultural Workers) và nhiều nữa… Ngoài ra chúng tôi có chương trình mua bất động sản để lấy quốc tịch và/hoặc thường trú nhân tại các nước Cộng hòa Síp (Cyprus), Malta (Đi khắp Âu châu – Schengen Visa) và khu vực Caribe (Dominica)

Đặc biệt: Quý vị sẽ được chúng tôi đưa đi tham qua từng khu vực, chọn và so sánh từng dự án, gặp trực tiếp chủ các chương trình trước khi quyết định đầu tư. Không có sự an toàn nào hơn nữa!

Our Management Team / Ban Điều hành EB5 Life >>

1 Response

  1. Pingback : Our Management Team - EB-5 Life

Leave a Reply